Youtube Facebook Tweeter Linkedin Google+

Record פלופאקScorpion

________________________________________
מכונת סקורפיון – דור חדש –SCORPION מכונה הבנונית של מפעלי מפעלי רקורד הסקורפיון מצוידת במנועי סרבו ברשלס מבית סימנס (גרמניה) הנחשבים למנועים המתקדמים ביותר בשוק וכמו כל יתר המכונות ממפעלי רקורד גם כל אבזרי החשמל והאלקטרוניקה הנם מתוצרת סימונס

Scorpion 1000

________________________________________
מכונת סקורפיון – דור חדש –1000 SCORPION מכונה הבנונית של מפעלי מפעלי רקורד הסקורפיון מצוידת במנועי סרבו ברשלס מבית סימנס (גרמניה) הנחשבים למנועים המתקדמים ביותר בשוק וכמו כל יתר המכונות ממפעלי רקורד גם כל אבזרי החשמל והאלקטרוניקה הנם מתוצרת ס

Jaguar

________________________________________
מכונת סקורפיון – דור חדש –JAGUAR מכונה הבנונית של מפעלי מפעלי רקורד הסקורפיון מצוידת במנועי סרבו ברשלס מבית סימנס (גרמניה) הנחשבים למנועים המתקדמים ביותר בשוק וכמו כל יתר המכונות ממפעלי רקורד גם כל אבזרי החשמל והאלקטרוניקה הנם מתוצרת סימונס (

Panda

________________________________________
מכונת סקורפיון – דור חדש –PANDA מכונה הבנונית של מפעלי מפעלי רקורד הסקורפיון מצוידת במנועי סרבו ברשלס מבית סימנס (גרמניה) הנחשבים למנועים המתקדמים ביותר בשוק וכמו כל יתר המכונות ממפעלי רקורד גם כל אבזרי החשמל והאלקטרוניקה הנם מתוצרת סימונס (ג

Gazela

________________________________________
מכונת סקורפיון – דור חדש –GAZELA מכונה הבנונית של מפעלי מפעלי רקורד הסקורפיון מצוידת במנועי סרבו ברשלס מבית סימנס (גרמניה) הנחשבים למנועים המתקדמים ביותר בשוק וכמו כל יתר המכונות ממפעלי רקורד גם כל אבזרי החשמל והאלקטרוניקה הנם מתוצרת סימונס (

Tigre

________________________________________
מכונת סקורפיון – דור חדש –TIGRE מכונה הבנונית של מפעלי מפעלי רקורד הסקורפיון מצוידת במנועי סרבו ברשלס מבית סימנס (גרמניה) הנחשבים למנועים המתקדמים ביותר בשוק וכמו כל יתר המכונות ממפעלי רקורד גם כל אבזרי החשמל והאלקטרוניקה הנם מתוצרת סימונס (ג